Artikkel 1 Generelt
Artikkel 2 Tilbud og tilbud
Artikkel 3
– Kontraktens varighet og refleksjonstid
– Gjennomføring og endring av avtalen
- Prisøkning
Artikkel 4 Suspensjon, oppløsning og tidlig oppsigelse
Artikkel 5 Force majeure
Artikkel 6 Betalings- og inkassokostnader
Artikkel 7 Eiendomsforbehold
Artikkel 8
– Garantier
– Forskning og reklame
– Bursdag
Artikkel 9 Ansvar
Artikkel 10 Erstatning
Artikkel 11 Immaterielle rettigheter
Artikkel 12 Gjeldende lov og tvister
Artikkel 13 Plassering og endring av vilkår

 • Artikkel 1

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for enhver avtale mellom Van Geel Service, som handler under navnet KNX Control, heretter referert til som: "The Educational Institute", og en student som The Educational Institute har erklært disse vilkårene gjeldende for, i den grad disse vilkår og betingelser er ikke avtalt av partene, uttrykkelig fraviket skriftlig.

Disse vilkårene gjelder også for avtaler med The Training Institute, for gjennomføringen av hvilke tredjeparter må involveres.

Disse generelle vilkårene er også skrevet for de ansatte i The Training Institute og dets ledelse.

Anvendeligheten av eventuelle andre betingelser for Studenten er uttrykkelig avvist.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller bør annulleres, vil de andre bestemmelsene i disse generelle vilkårene forbli fullt gjeldende. Utdanningsinstituttet og Studenten vil da gå i samråd for å bli enige om nye bestemmelser som skal erstatte de ugyldige eller ugyldige bestemmelsene, idet det i størst mulig grad tas hensyn til formålet og hensikten med de opprinnelige bestemmelsene.

Hvis det er uklarhet angående tolkningen av en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene, må tolkningen gjøres "i ånden" av disse bestemmelsene.

Dersom det oppstår en situasjon mellom partene som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, må denne situasjonen vurderes i ånden i disse generelle vilkårene.

Dersom Utdanningsinstituttet ikke alltid krever streng overholdelse av disse vilkårene, betyr ikke dette at bestemmelsene i disse ikke kommer til anvendelse, eller at Utdanningsinstituttet i andre tilfeller vil miste retten til å kreve streng overholdelse av disse vilkårene.

 • Artikkel 2. Tilbud og tilbud

Alle tilbud og tilbud fra Het Opleidingsinstituut er uforpliktende, med mindre det er satt vilkår for aksept i tilbudet. Dersom det ikke er fastsatt akseptfrist, kan det ikke på noen måte utledes rettigheter fra tilbudet eller tilbudet dersom produktet, opplæringen, verkstedet, videreutdanningen som tilbudet eller tilbudet gjelder ikke lenger er tilgjengelig i mellomtiden.
Utdanningsinstituttet kan ikke holdes til sine tilbud eller tilbud dersom Studenten med rimelighet kan forstå at tilbudene eller tilbudene, eller deler av disse, inneholder en åpenbar feil eller feil.
Prisene som er oppgitt i et tilbud eller tilbud er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, eventuelle kostnader som må påløpe i forbindelse med avtalen, inkludert reise og opphold, frakt og administrasjonskostnader, med mindre annet er angitt.
Dersom aksepten (enten på mindre punkter eller ikke) avviker fra tilbudet som er inkludert i tilbudet eller tilbudet, er Opplæringsinstituttet ikke bundet av det. Avtalen vil da ikke inngås i henhold til denne avvikende aksepten, med mindre Opplæringsinstituttet tilsier noe annet.
5 Et sammensatt tilbud forplikter ikke Opplæringsinstituttet til å utføre deler av oppdraget for en tilsvarende del av oppgitt pris. Tilbud eller tilbud gjelder ikke automatisk for fremtidige tilbud.

 • Artikkel 3. Kontraktens varighet og refleksjonsperiode; utførelsesvilkår, overføring av risiko, utførelse og endring av avtalen; prisøkning

1a. Avtalen mellom Utdanningsinstituttet og Studenten inngås for varigheten av opplæringen, oppfriskningskurset eller workshoppen, med mindre avtalens art tilsier noe annet eller dersom partene uttrykkelig skriftlig avtaler annet.

1b. En angrefrist på 14 dager (fjorten dager) gjelder for hver kontrakt eller registrering hos eller hos Opplæringsinstituttet, hvor oppdraget kan kanselleres vederlagsfritt. Refleksjonsperioden starter ved registreringstidspunktet og overskrider ikke datoen for oppstart av opplæringen. Dette betyr at allerede påløpte kostnader belastes ved oppstart av opplæringen.

Dersom det er avtalt eller spesifisert et vilkår for utførelse av visse aktiviteter eller for levering av enkelte varer, er dette aldri en streng frist. Dersom en termin overskrides, skal Studenten derfor gi Utdanningsinstituttet skriftlig melding om mislighold. Opplæringsinstituttet må tilbys en rimelig frist for fortsatt å gjennomføre avtalen.

Opplæringsinstituttet vil gjennomføre avtalen etter beste kunnskap og evne og i samsvar med kravene til godt håndverk. Alt dette på grunnlag av vitenskapens tilstand kjent på den tiden.

Opplæringsinstituttet har rett til å få utført visse aktiviteter av tredjeparter. Anvendeligheten av artikkel 7:404, 7:407 paragraf 2 og 7:409 i den nederlandske sivilloven er uttrykkelig utelukket.

Hvis arbeid utføres av opplæringsinstituttet eller av tredjeparter engasjert av opplæringsinstituttet i forbindelse med opplæringen på stedet til studenten eller et sted utpekt av studenten, vil studenten tilby fasilitetene som med rimelighet ønskes av de ansatte uten lade.

Opplæringsinstituttet har rett til å gjennomføre avtalen i ulike faser og fakturere den således utførte delen separat.

Dersom avtalen gjennomføres i faser, kan Utdanningsinstituttet stanse gjennomføringen av de komponentene som tilhører en påfølgende fase inntil Studenten har dokumentert resultatene fra foregående fase skriftlig.

Studenten sørger for at alle data, som Utdanningsinstituttet angir er nødvendige eller som Studenten med rimelighet bør forstå er nødvendige for gjennomføring av avtalen, blir gitt til Utdanningsinstituttet i tide. Dersom opplysningene som kreves for gjennomføring av avtalen ikke er gitt Utdanningsinstituttet i tide, har Utdanningsinstituttet rett til å stanse gjennomføringen av avtalen og/eller betale de merkostnader som følger av forsinkelsen til Studenten i i henhold til da vanlige satser å ta hensyn til. Gjennomføringsperioden starter ikke før etter at Studenten har gjort dataene tilgjengelig for Utdanningsinstituttet. Utdanningsinstituttet er ikke ansvarlig for skade, uansett art, fordi Utdanningsinstituttet har basert seg på uriktige og/eller ufullstendige opplysninger gitt av Studenten.

Dersom det under gjennomføringen av avtalen viser seg at det er nødvendig for en forsvarlig utførelse å endre eller supplere den, vil partene gå over til å justere avtalen i god tid og i gjensidig samråd. Dersom avtalens art, omfang eller innhold, enten på forespørsel eller instruks fra Studenten, fra kompetente myndigheter etc., endres og avtalen endres kvalitativt og/eller kvantitativt som følge av dette, kan få konsekvenser for det som opprinnelig ble avtalt. Som et resultat kan det opprinnelig avtalte beløpet også økes eller reduseres. Opplæringsinstituttet vil gi et pristilbud på forhånd så mye som mulig. Den opprinnelig oppgitte utførelsesfristen kan også endres ved avtaleendring. Studenten aksepterer muligheten for å endre avtalen, herunder endring i pris og gjennomføringstid.

Dersom avtalen endres, herunder tillegg, er Utdanningsinstituttet først berettiget til å gjennomføre den etter at det er gitt godkjenning fra bemyndiget person innen Utdanningsinstituttet og Studenten har samtykket til pris og øvrige vilkår som er oppgitt for gjennomføringen. tidspunktet som skal bestemmes når det skal implementeres. Det å ikke eller umiddelbart gjennomføre den endrede avtalen utgjør ikke et kontraktsbrudd fra Utdanningsinstituttet og er ingen grunn for Studenten til å si opp eller si opp avtalen.

Uten å være mislighold kan Opplæringsinstituttet avslå en anmodning om endring av avtalen dersom dette kan få kvalitative og/eller kvantitative konsekvenser, for eksempel for arbeidet som skal utføres eller varer som skal leveres i den sammenheng.

Dersom Studenten unnlater å rette seg etter det han er forpliktet til overfor Utdanningsinstituttet, er Studenten ansvarlig for all direkte eller indirekte skade fra Utdanningsinstituttet sin side.

Dersom Utdanningsinstituttet avtaler en fast pris med Studenten, er Utdanningsinstituttet likevel til enhver tid berettiget til å øke denne prisen uten at Studenten har rett til å oppløse avtalen av den grunn, dersom prisøkningen skyldes fullmakt eller forpliktelse. etter lov eller forskrift eller er forårsaket av økte kostnader påløpt av Opplæringsinstituttet eller av annet grunnlag som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett da avtalen ble inngått.

Dersom prisøkningen, annet enn som følge av avtaleendring, overstiger 10 % og finner sted innen tre måneder etter avtaleinngåelsen, er det kun Studenten som har rett til å påberope seg tittel 5 § 3 i bok 6 av den nederlandske sivilloven har rett til å oppløse avtalen ved hjelp av en skriftlig erklæring, med mindre Training Institute:
– fortsatt er villig til å utføre avtalen på grunnlag av det som opprinnelig ble avtalt;
– kan påvise at prisøkningen følger av en fullmakt eller en forpliktelse som påhviler Opplæringsinstituttet etter loven.

 • Artikkel 4. Suspensjon, oppløsning og tidlig oppsigelse av avtalen

Utdanningsinstituttet har fullmakt til å stanse oppfyllelsen av forpliktelsene eller til å oppløse avtalen, dersom Studenten ikke, ikke fullt ut eller rettidig oppfyller forpliktelsene som følger av avtalen, og forhold som er kommet til Utdanningsinstituttet til kjennskap etter avtaleinngåelsen gir god grunn til å frykte at Studenten ikke vil oppfylle forpliktelsene eller dersom Utdanningsinstituttet på grunn av forsinkelsen fra Studentens side ikke lenger kan forventes å oppfylle avtalen på de opprinnelig avtalte vilkår.

Videre har Opplæringsinstituttet fullmakt til å oppløse avtalen dersom det oppstår forhold av en slik art at oppfyllelse av avtalen er umulig eller dersom det oppstår andre forhold som er av en slik art at uendret opprettholdelse av avtalen ikke med rimelighet kan forventes av Opplæringsinstituttet. kreves.

Dersom avtalen oppløses, forfaller Utdanningsinstituttets krav mot Studenten umiddelbart. Dersom Opplæringsinstituttet suspenderer oppfyllelsen av sine forpliktelser, beholder Opplæringsinstituttet sine rettigheter etter loven og avtalen.

Dersom Opplæringsinstituttet går over til suspensjon eller oppløsning, er Opplæringsinstituttet på ingen måte forpliktet til å erstatte skader og kostnader påført på noen måte.

Dersom oppløsningen kan henføres til Studenten, har Utdanningsinstituttet rett til å kreve erstatning for skaden, herunder kostnader som oppstår eller har oppstått som følge av dette, direkte og indirekte.

Dersom Studenten ikke oppfyller sine forpliktelser som følger av avtalen og dette mislighold begrunner oppløsning, har Utdanningsinstituttet rett til å oppløse avtalen umiddelbart og med umiddelbar virkning uten noen forpliktelse fra sin side til å betale erstatning eller erstatning, mens Studenten , fra grunn av kontraktsbrudd, plikter å betale erstatning eller skadeserstatning.

Dersom avtalen sies opp for tidlig av Utdanningsinstituttet, vil Utdanningsinstituttet sørge for overføring av fortsatt arbeid til tredjepart i samråd med Studenten. Dette med mindre kanselleringen skyldes Studenten. Dersom overføringen av arbeidet medfører merkostnader for Opplæringsinstituttet, vil disse bli belastet Studenten. Studenten plikter å betale disse kostnadene innen angitt frist, med mindre Utdanningsinstituttet oppgir noe annet.

Ved likvidasjon, (begjæring om) betalingsstans eller konkurs, utlegg – dersom og så langt utslaget ikke oppheves innen tre måneder – på bekostning av Studenten, gjeldssanering eller andre forhold som som følge av at Studenten ikke lenger fritt kan disponere over sine eiendeler, står Opplæringsinstituttet fritt til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning eller å si opp avtalen, uten noen forpliktelse fra sin side til å betale erstatning eller erstatning. I så fall forfaller Utdanningsinstituttets krav mot Studenten umiddelbart.

Dersom Studenten sier opp avtalen på et tidspunkt utenfor refleksjonsperioden, eller innen en uke før oppstart av opplæring, videreutdanning og/eller workshop, mister Studenten sin rett til tilbakebetaling av allerede innbetalt beløp, eller plikten gjenstår for ham/henne til å betale hele det skyldige beløpet slik det gjaldt ham/henne da avtalen ble inngått, med mindre Studenten kan påvise at alvorlige forhold spilte inn i kanselleringen. Dette gjøres i samråd med Opplæringsinstituttet.

Dersom Utdanningsinstituttet er enig i de påviselige argumentene som førte til kansellering fra studentens side, vil studenten motta en kredittfaktura som allerede påløpte kostnader uansett vil bli trukket fra. Dersom Studenten allerede har betalt, vil beløpet som er betalt minus kostnadene som belastes, bli overført til hans/hennes konto innen fjorten dager. Artikkel 5 gjelder også for alle andre tilfeller av force majeure.

 • Artikkel 5. Force Majeure

Utdanningsinstituttet er ikke forpliktet til å oppfylle noen forpliktelse overfor Studenten dersom han er forhindret i det som følge av en omstendighet som ikke skyldes skyld, og som ikke er for hans regning etter lov, rettslig handling eller allment aksepterte synspunkter. ...

Med force majeure forstås i disse generelle vilkårene, i tillegg til det som i lov og rettspraksis forstås herom, alle ytre årsaker, forutsette eller uforutsette, som Opplæringsinstituttet ikke har innflytelse over, men som følge av som Opplæringsinstituttet ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser til å komme, herunder streik i organisasjonen til Opplæringsinstituttet eller av tredjeparter. Opplæringsinstituttet har også rett til å påberope seg force majeure dersom det forhold som hindrer (ytterligere) oppfyllelse av avtalen inntreffer etter at Opplæringsinstituttet skulle ha oppfylt sin forpliktelse.

Opplæringsinstituttet kan suspendere forpliktelsene etter avtalen i den perioden force majeure varer. Dersom denne perioden varer lenger enn tre måneder, har hver av partene rett til å oppløse avtalen, uten plikt til å betale erstatning til den annen part.

I den grad Opplæringsinstituttet delvis har oppfylt eller vil kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen på tidspunktet for inntreden av force majeure, og den del som er oppfylt eller skal utføres har selvstendig verdi, er Opplæringsinstituttet berettiget til å oppfylle eller oppfylle allerede oppfylte forpliktelser vil bli fakturert separat. Studenten plikter å betale denne fakturaen som om det var en egen avtale.

 • Artikkel 6. Betalings- og inkassokostnader

Betaling skal alltid skje innen 14 dager etter fakturadato, på en måte som spesifiseres av Opplæringsinstituttet i den valutaen fakturaen er utført i, med mindre annet er skriftlig angitt av Opplæringsinstituttet. Opplæringsinstituttet har rett til å fakturere periodisk.

Dersom Studenten unnlater å betale en faktura i tide, er Studenten juridisk misligholdt. Studenten skylder da en rente på 1 % per måned, med mindre den lovpålagte renten er høyere, i så fall forfaller den lovpålagte renten. Rentene på det skyldige beløpet beregnes fra det øyeblikket Studenten er i mislighold til det øyeblikket betaling av hele skyldig beløp.

Utdanningsinstituttet har rett til å få utbetalingene fra Studenten til å gå først og fremst til å redusere kostnadene, deretter til å redusere skyldige renter og til slutt til å redusere hovedstolen og løpende renter. Utdanningsinstituttet kan, uten å være i mislighold som følge av dette, avslå tilbud om betaling dersom Studenten angir en annen rekkefølge for tildeling av betalingen. Utdanningsinstituttet kan nekte full tilbakebetaling av hovedstolen dersom utestående og løpende rente- og inkassokostnader ikke også betales.

Studenten har aldri rett til å motregne beløpet han skylder til Utdanningsinstituttet. Innsigelser mot beløpet på en faktura suspenderer ikke betalingsplikten. En student som ikke har rett til seksjon 6.5.3 (artikkel 231 til 247, bok 6 i den nederlandske sivilloven) har heller ikke rett til å suspendere betaling av en faktura av noen annen grunn.

Dersom Studenten er i mislighold eller mislighold i (rettidig) oppfyllelse av sine forpliktelser, vil alle rimelige kostnader som påløper for å få betaling utenom rettslig dekkes av Studenten. De utenrettslige kostnadene beregnes ut fra det som er vanlig i nederlandsk inkassopraksis, i dag beregningsmetoden ifølge Rapport Voorwerk II. Men dersom Utdanningsinstituttet har pådratt seg høyere kostnader til innkreving som var rimelig nødvendige, vil de faktisk påløpte kostnadene kunne fås refundert. Eventuelle retts- og håndhevingskostnader som påløper vil også bli dekket fra studenten. Studenten skylder også renter på skyldige inkassokostnader.

 • Artikkel 7. Eiendomsforbehold

Gjenstandene levert av Utdanningsinstituttet innenfor rammen av avtalen forblir Utdanningsinstituttets eiendom inntil Studenten har oppfylt alle forpliktelser etter avtalen(e) inngått med Utdanningsinstituttet.

Gjenstander levert av The Training Institute, som er underlagt eiendomsforbehold i henhold til paragraf 1, kan ikke videreselges. Studenten er ikke autorisert til på noen måte å hefte det som er underlagt eiendomsforbeholdet.

Studenten skal alltid gjøre alt som med rimelighet kan forventes av ham for å ivareta Opplæringsinstituttets eiendomsrett.

 • Artikkel 8. Garantier, forskning og klager, foreldelsesfrist

Tjenestene som skal leveres av The Training Institute oppfyller de vanlige kravene og standardene som med rimelighet kan settes på leveringstidspunktet.

Dersom Studenten klager i tide, suspenderer ikke dette betalingsplikten. I så fall forblir Studenten også forpliktet til å betale det han og Opplæringsinstituttet har avtalt.

Dersom det blir konstatert at en tjeneste er mangelfull og det er reklamert i tide på dette, kan klagebehandlingen igangsettes.

Dersom det blir konstatert at en klage er grunnløs, vil kostnadene som påløper som følge av dette, herunder forskningskostnader Utdanningsinstituttet som følge av dette, i sin helhet dekkes av Studenten.

I motsetning til lovfestede foreldelsesfrister er foreldelsesfristen for alle krav og forsvar mot Opplæringsinstituttet og tredjeparter som er involvert av Opplæringsinstituttet i gjennomføringen av en avtale ett år.

 • Artikkel 9. Ansvar

Dersom Opplæringsinstituttet skulle være ansvarlig, er dette ansvaret begrenset til det som er regulert i denne bestemmelsen.

Utdanningsinstituttet er ikke ansvarlig for skade, uansett art, som oppstår fordi Utdanningsinstituttet har basert seg på uriktige og/eller ufullstendige opplysninger gitt av eller på vegne av Studenten.

Dersom Opplæringsinstituttet skulle være ansvarlig for noen skade, er Opplæringsinstituttets ansvar begrenset til juridisk ansvar.

Opplæringsinstituttets ansvar er uansett alltid begrenset til beløpet som utbetales av dets forsikringsgiver, der det er hensiktsmessig.

Dersom Opplæringsinstituttet er ansvarlig, er Opplæringsinstituttet kun ansvarlig for direkte skade.

Med direkte skade menes utelukkende rimelige kostnader som påløper for å fastsette årsaken og omfanget av skaden, i den grad fastsettelsen gjelder skade i henhold til disse vilkårene og betingelsene, alle rimelige kostnader som påløper for å kompensere Opplæringsinstituttets mangelfulle ytelse. avtale, så langt disse kan henføres til Utdanningsinstituttet og rimelige kostnader påløpt for å forebygge eller begrense skade, så langt Studenten godtgjør at disse kostnadene har ført til begrensning av direkte skade som nevnt i disse generelle vilkårene. Opplæringsinstituttet er aldri ansvarlig for indirekte skade, herunder følgeskader.

Ansvarsbegrensningene i denne artikkelen gjelder ikke dersom skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Opplæringsinstituttets side.

 • Artikkel 10. Skadeserstatning

Studenten holder Utdanningsinstituttet skadesløs mot ethvert krav fra tredjemann som lider skade i forbindelse med gjennomføringen av avtalen og hvis årsak kan tilskrives andre enn Utdanningsinstituttet. Dersom Utdanningsinstituttet av denne grunn skulle bli henvendt til tredjepart, plikter Studenten å bistå Utdanningsinstituttet både i og utenfor retten og umiddelbart å gjøre alt som kan forventes av ham i så fall. Dersom Studenten ikke treffer tilstrekkelige tiltak, har Utdanningsinstituttet rett til å gjøre det selv, uten varsel. Alle kostnader og skader fra Utdanningsinstituttet og tredjeparter som oppstår som følge av dette, er utelukkende for Studentens regning og risiko.

 • Artikkel 11. Immaterielle rettigheter

Opplæringsinstituttet forbeholder seg de rettigheter og fullmakter det har krav på i henhold til åndsverkloven og andre intellektuelle lover og regler. Utdanningsinstituttet har rett til å bruke kunnskapen som er oppnådd ved gjennomføring av en avtale til andre formål, i den grad ingen strengt konfidensiell informasjon om Studenten blir utlevert til tredjeparter.

 • Artikkel 12. Gjeldende lov og tvister

Alle rettsforhold som Opplæringsinstituttet er part i er utelukkende underlagt nederlandsk lov, selv om en avtale helt eller delvis er utført i utlandet eller om parten som er involvert i rettsforholdet er hjemmehørende der. Anvendeligheten av Wien-salgskonvensjonen er utelukket.

Retten på stedet for opplæringsinstituttet har eksklusiv jurisdiksjon til å behandle tvister, med mindre loven foreskriver noe annet. Opplæringsinstituttet har likevel rett til å sende tvisten til den kompetente domstol i henhold til loven.

Partene vil først anke til retten etter at de har anstrengt seg for å avgjøre en tvist i gjensidig konsultasjon.

 • Artikkel 13. Plassering og endring av vilkår

Disse betingelsene finnes på nettstedet til Training Institute: www.knxcontrol.nl

Den siste versjonen som er oppgitt på nettsiden eller versjonen som gjaldt på tidspunktet for etableringen av rettsforholdet til Opplæringsinstituttet er alltid gjeldende.

Den nederlandske teksten til de generelle vilkårene og betingelsene er alltid avgjørende for forklaringen på disse.